Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.firanygniezno.com.pl

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

A)    HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania

dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

B)     KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

     C) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

     D)  KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     E)  KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

     F) PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

     G) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

     H) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

     I ) SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.firanygniezno.com.plza pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej.

J)    SPRZEDAWCA –  Danuta Skoczeń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

FIR- DANEX Danuta Skoczeń z siedzibą w 62-200 Gniezno, Krzyszczewo 5 , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniezno, pod nr 2613/2010 REGON 301544046   NIP 784-195-91-18

adres poczty elektronicznej : firanygniezno@gmail.com

numer telefonu 665 424 567

(opłata jak za połączenie

standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

K)  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

L)  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ł) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

M) USŁUGODAWCA  Danuta Skoczeń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIR- DANEX Danuta Skoczeń z siedzibą w 62-200 Gniezno, Krzyszczewo 5 , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniezno, pod nr 2613/2010 REGON 301544046  NIP 784-195-91-18  adres poczty elektronicznej : firanygniezno@gmail.com

numer telefonu 665 424 567

(opłata jak za połączenie

standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

N)  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

A)     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

    B)   Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

    C)  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

1.19. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:    

 

Imię i Nazwisko (nazwa)

Danuta Skoczeń prowadząca działalność pod nazwą     FIR – DANEX Danuta Skoczeń

 

 

Adres zamieszkania / prowadzenia

działalności / siedziby

62-200 Gniezno Krzyszczewo 5

Organ, który zarejestrował działalność

gospodarczą przedsiębiorcy, a także

numer, pod którym przedsiębiorca

został zarejestrowany

na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniezno, pod nr 2613/2010

 

NIP

784-195-91-18

REGON

301544046

Adres poczty elektronicznej

firanygniezno@gmail.com

Adres strony internetowej

www.firanygniezno.com.pl

Numer telefonu

665 424 567

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego

operatora)

 

                                 

D) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

E) Konto Klienta w Sklepie internetowym;

F) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie

G)  Newsletter  

H) Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

I). Komputer z dostępem do Internetu;

J)  Dostęp do poczty elektronicznej.

K) Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

L) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,

JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Ł)  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

M) Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

N)  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

O)  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

A) W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

B)  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

C)  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,

miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, ewentualnie NIP.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na

czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza

Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie

regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

10. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie

Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

A) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

B) Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce

 „Koszty dostawy” pod adresem:  www.firanygniezno.com.pl./koszty-dostawy

C) Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

D) W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

E) W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia

Zamówienia:imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt wraz z dostępnymi parametrami, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

F) Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola„ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

G) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

H) W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

 1. DOSTAWA

 

A) W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie od 2-7 dni roboczych.

W okresie  świąt  Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy ( 30 dni przed świętami ) czas realizacji może ulec wydłużeniu   od 2 -12 dni roboczych   licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

B)  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

C) transportem własnym; lub

D) za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

E) Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium:Rzeczypospolitej Polskiej.

F) Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy” pod adresem:

 www.firanygniezno.com.pl./koszty-dostawy

 

6 . PŁATNOŚĆ

 

A) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.  za pobraniem;

2.  przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie

Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) – Dane do przelewu

3.  płatności elektroniczne , Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

B) W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

C) W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, uwzględniając klientów niezarejestrowanych jako stałych klientów sklepu Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i ma prawo odmówić wysłania towaru za pobraniem, chyba że strony dojdą do porozumienia w tym zakresie na drodze elektronicznej, telefonicznej lub w trakcie osobistych negocjacji.

D) W przypadku błędnej realizacji przesyłki bądź towaru niezgodnego z opisem zastosowanie mają pkt 8 ppkt 3 i4 rozdziału 8 „ Trybu Postępowania Reklamacyjnego” .

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

A) Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: FIR – DANEX Danuta Skoczeń 62-200 Gniezno Krzyszczewo 5.

B) Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

C) W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

D) Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

A) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w

celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres FIR – DANEX Danuta Skoczeń 62-200 Gniezno Krzyszczewo 5  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: firanygniezno@gmail.com

3.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sklep zwraca poniesione  koszty odesłania towaru oraz pokrywa koszty wysyłki nowego lub naprawionego towaru.

4. W przypadku błędnej realizacji zamówienia koszty przesyłki w jedną jaki drugą stronę pokrywa  FIR - DANEX ( sprzedający )

5. W momencie  odebrania uszkodzonego towaru od kuriera , należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: FIR - DANEX, Krzyszczewo 5, 62-200 Gniezno, na koszt firmy FIR - DANEX.

6. Po otrzymaniu odesłanego towaru firma  FIR - DANEX  na podstawie sporządzonego protokół przesyła Klientowi nowy produkt w terminie 7 dni roboczych lub w przypadku  braku towaru, zwraca całą  wpłaconą kwotę

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane również w braku przesłania protokołu reklamacyjnego sporządzonego przy odbiorze towaru przez konsumenta, spisanego w obecności doręczyciela.

8. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

10.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje

związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres FIR – DANEX Danuta Skoczeń 62-200 Gniezno Krzyszczewo 5 lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: firanygniezno@gmail.com

11. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

12.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni.

13.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta

podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. DANE OSOBOWE

 

A) Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego firanygniezno.com.pl, jest: Danuta Skoczeń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIR – DANEX Danuta Skoczeń 62-200 Gniezno Krzyszczewo 5  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniezno, pod nr 2613/2010 NIP 784-195-91-18, REGON 301544046 , adres poczty elektronicznej: firanygniezno@gmail.com

B)Cel przetwarzania danych:

 1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży,
 2. wykonanie obowiązków prawnych  którym podlega Sklep internetowy wynikające z

obowiązującego prawa min. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych – podstawa prawna : art. 6 RODO

 1. pozostałe cele administracyjne , archiwizacyjne  oraz statystyczne – podstawą    

jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust. 1 lit f ),

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

 1. organy publiczne , instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie

przepisów prawa,

 1. Biura Informacji Gospodarczej – jako wyspecjalizowane podmioty współpracujące

W zakresie czynności windykacyjnych prowadzonych w imieniu Sklepu internetowego.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

       W przypadku , gdy przetwarzanie danych jest:

 1. niezbędne do wykonania umowy sprzedaży przez Sklep internetowy oraz po

          wygaśnięciu zobowiązania – w okresie do wygaśnięcia obowiązku publiczno-prawnego

          lub przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo,

 1. realizowane na podstawie Twojej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej

odwołania. 

 

Twoje prawa :

         Przekazując nam dane osobowe do przetwarzania, masz prawo do :

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec

         przetwarzania oraz do przenoszenia danych,

 1. do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w odpowiednim

         momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na

         podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

   w przetwarzaniu nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

 

Sklep internetowy uprzejmie informuje, że podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne , jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.  

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

A) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

B) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

C) Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie

przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu,  a przedsiębiorą wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

D) Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:www.firanygniezno.com.pl/regulaminoraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

E) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez

 (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych

 (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupów, faktur, paragonów zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umówzawieranych na odległość.

F) Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie

Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy

Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl